Vedtægter for Vestfyns Husflid

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Vestfyns Husflid med hjemsted i Middelfart Kommune.                        
§ 2 Landsforbund
Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora
§ 3 Formål
Foreningens formål er gennem folkeoplysende virksomhed at arbejde for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier.
§ 4 Virksomhed
Formålet søges opnået ved informations- og udviklingsvirksomhed samt gennem tilbud om medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i forskellige husflidsfag for alle.
§ 5 Medlemmer
Alle kan blive medlemmer af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.
§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggende i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden, skolelederen eller bestyrelsesmedlemmerne kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Der skrives referat af møderne.
Det er bestyrelsens opgave at :
Udarbejde program for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed.
Ansætte og afskedige en skoleleder.
Udarbejde budget og regnskab.
Føre fortegnelse over foreningens ejendele og evt. holde disse forsikret mod tyveri og brand.
 
Stk. 2. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts måned. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering mindst 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før den afholdes.
Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.
Indkomne forslag fra medlemmerne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 2 og 3 medlemmer på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder 1. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltagers antal. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.
Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.
§ 9 Skoleleder
Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen deltager i bestyrelsesmøderne.
Skolelederen udarbejder undervisningstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.
§ 10 Regnskab
Foreningen vælger selv om man vil føre et samlet regnskab for foreningen og kursusvirksomheden, dog skal det klart af regnskabet fremgå at evt. tildelte midler fra folkeoplysningsloven er anvendt til formålet. Regnskabet føres af kassereren, der endvidere er ansvarlig for dets midler. Alternativt kan kassereren føre foreningens regnskab og være ansvarlig for dens midler. Skolelederen fører regnskab for kursusvirksomheden og er ansvarlig for dens midler. Regnskabet/erne revideres af foreningens revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
§ 11 Deltagerindflydelse
Deltagere i kursusvirksomheden orienteres om foreningens virksomhed og om muligheder for at øve indflydelse på ledelsen som medlem af foreningen.
§ 12 Vedtægtsændring
Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægter for Fora.
§ 13 Nedlæggelse af foreningen
Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt dagsordenen, og hvor mindst 2/3 – del af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3- del af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.
Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.
§ 14 Anvendelse af foreningens midler
Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til Fora, eller til Dansk Husflidsselskab mindefond, hvor de kan anvendes til støtte for andre husflidsforeninger. Bestyrelsen beslutter fordelingen af eventuelle aktiver mellem de nævnte formål.
§ 15 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder efter godkendelse i Foras styrelse i kraft den 27.03. 2015.De erstatter hidtil gældende vedtægter.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 25.03.2015


Vestfyns Husflid
Kilden 8
5500 Middelfart

Telefon: 28844064

Mail: vestfynshusflid@gmail.com


Medlem af Fora